تاریخچه اداره ترانسپورت جاده

 

   قراریکه همه میدانند جغرافیای کشور عزیز ما کوهستانی و محاط به خشکه بوده که عرضه خدمات ترانسپورتی بنابر کوهستانی بودنکشور اکثرا به مشکلات مواجه اند، و انتقال (اموال و مسافر) در محلات مختلف این سرزمین که قبلا بوسیله حیوانات ( گاو، شتر، اسب، قاطر، مرکب و فیل) طبق نظام نامه اصول حمل ونقل مورخ 25/4/1307 که تمام مواد یکساله مورد ضرورت نظامی و ملکی دولت توسط وزارت دفاع و مالی وقت در آخر هر سال سنجش و تثبیت گردیده و اکمال آن توسط ترانسپورت حیوانی به مراجع مربوطه انتقال داده میشد و در صورت عدم موجودیت ترانسپورت حیوانی این عملیه توسط حیوانات کرایی و به طور رضاکارانه با تفاهم قیمت انتقال داده میشد که متاسفانه در اکثر محلات و ولایات کشور عزیز ما تا قبل از استرداد استقلال کشور یگانه وسیله انتقال اموال و مسافر حیوانات بود که انتقال اموال و مسافر توسط آن صورت می گرفت که دولت وقت بنابر اهمیت انتقالات مشکلات انتقالاتی و ایجاد سهولت ها در بخش انتقالات اقدام وبه مسایل ترانسپورت با وصف انکه کشور به بحران مالی دچار بود توجه کرد.

وحال با تکامل و پیشرفت تکنالوژی معاصر امکانات و سهولت های مناسب در عرضه انتقالات به وجود آمده است. مثلا موتر: که اگر ما تعریف داشته باشیم : (موتر) وسیله نقلیه خود کار است که به منظور حمل و نقل اموال و مسافر و یا انجام وظایف خاص مورد استفاده قرارداشته و از نگاه انجام وظایف به دو نوع تقسیم میگردد، موترهای  باربری و مسافربری که مطابق به ظرفیت و گنجایش به انواع مختلف ساخته شده مورد استفاده فعلی قرار میگیرد.

  سیر و تکامل وزارت ترانسپورت ذیلا به نگارش گرفته میشود:

 درسال 1311 مدیریت پست وتیلگراف درچوکات وزارت محترم داخله فعالیت داشت که بنابرحجم فعالیت ان مدیریت به ریاست ارتقا نموده در آنوقت جهت پسته رسانی کابل تورخم وسایر ولایات شش عراده موتر خریداری نمود که با استفاده از وسایط سکتورخصوصی و اخذ کمیشن خدمات متفرقه انتقال اموال دولتی وخصوصی بوسیله این مدیریت صورت میگرفت درسال1313 مدیریت ترانسپورت لغو وانجام وظایف شان ازطریق ریاست مستقل پست وتلگراف انجام می گردید. که بعدا ریاست مذکور به وزارت محترم مخابرات ملحق گردید وسایط بخش سکتورخصوصی باتادیه کمیشن خدمات دولتی ومتفرقه توسط این مدیریت اداره میگردید. بیشتر...