فورم درخواست اطلاعات

 اداره ترانسپورت جاده طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در هماهنگی با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندان که خواهان اطلاعات مختلف در مورد خدمات و ترانسپورت جاده باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات مطابق رهنمود ذیل ارسال، و پاسخ خود را دریافت نموده می توانند.

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نموده، آن را به آمریت ارتباط عامه اداره ترانسپورت جاده تسلیم کنید

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

همچنان شما میتوانید کاپی اسکن شده آن را به ایمیل آدرس های زیر ارسال نمایید

 hquvanch@gmail.com,info.lta@mot.gov.af

.اداره ترانسپورت جاده پس از دریافت فورم، یک ایمیل تاییدی ارسال نموده و شما را برای دریافت جوابیه به آمریت ارتباط عامه دعوت می نماید

همچنان موضوع مطالبه اطلاعات از طریق شماره تلفون های: (0744431343 - (202311956) قابل پی گیری میباشد