مشاور تخنیکی

anwar_admin
شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۲:۳۹
untitled

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

MOT-HR-022

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی طرح قوانین و مقررات ترانسپورتی

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

آمر قوانین و ارتباط خارجه

 

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ بازنگری:

9/7/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب قوانین و مقررات برمبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوط به وزارت ترانسپورت به منظور تنظیم و قانونی ساختن فعالیت هایشان.

..........................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. جمع آوری معلومات جهت طرح و تدوین مسوده قوانین ومقررات امورترانسپورت زمینی به منظور تنظیم وظایف و انتقال مسافرین واموال مورد نیاز تجارتی کشور.
 3. طی مراحل ارجاع مسوده های قانون امور ترانسپورت زمینی به وزارت عدلیه به منظور تدقیق و طی مراحل.
 4. جمع آوری معلومات جهت طرح مسوده قوانین ومقررات ترانسپورت زمینی بر وفق کنوانسیون های سازمان بین الملی ترانسپورت جاده
 5. ارائه مشوره در مورد تعدیل،ایزاد و یا ضمایم قوانین مربوط به حقوق ترانسپورت زمینی که به اساس احکام مقامات ذیصلاح در آن وارد میشود .
 6. همکاری در ترتیب و تنظیم جلسات به منظورساختن طرح قوانین و مقررات مربوط به وزارت ترانسپورت ویادداشت نکات مهم نتایج و فیصله های نهائی و توافق شده اشتراک کننده گان حاضر در جلسات جهت در نظر گرفتن غنامندی قوانین و مقررات .
 7. نقش فعال درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت طرح قوانین و مقررات ترانسپورت زمینی .
 8. تنظیم وظایف ورهبری کارکنان مسلکی واجرائیوی آمریت طرح قوانین و مقررات ترانسپورتی زمینی.
 9. ترتیب و تنظیم لوایح، طرزالعمل ها ورهنمودهای ترانسپورتی بر مبنای قوانین و مقررات ترانسپورتی کشور.
 10. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

………...................................................…………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، حکومت داری، پالیسی عامه، شرعیات(فقه و قانون) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies