موافقت نامه های بین المللی

موافقت نامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد  اینجا کلیک نماید
موافقت نامه دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی چابهار اینجا کلیک نماید
موافقت نامه بین هند وافغانستان انیجاکلیک نماید
موافقت نامه بین ترکیه وافغانستان انیجاکلیک نماید
موافقت نامه بین ازبکستان وافغانستان انیجاکلیک نماید
موافقت نامه ترانزیتی بین ازبکستان وافغانستان انیجاکلیک نماید