همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۴۶
Background image

آمرتکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه انترنت و وبسایت های مربوط وزارت جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

آمرتدارکات

هدف وظیفه : مدیرییت نظارت وکنترول ازتمام امورتدارکات اداره مربوطه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۲۶
Background image

عضوی مسلکی ساختمانی وخدمات مشورتی

هدف وظیفه : فراهم آوری وتسهیلات درامور تدارکات وساختمانی اداره

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۲:۴
Background image

نلدوان

هدف وظيفه : ترمیم و بهبود شبکه آبرسانی شعبات و ادارات مربوط اداره ترانسپورت جاده

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۱:۵۷
Background image

مدیر عمومی توحید عواید بنادر مرکز

هدف وظیفه: مدیریت، توحید گزارش عواید از منابع عایداتی و جمع آوری عواید بنادر مرکز برویت آویزات و صورت حساب بانکی غرض انتقال آن به عواید عمومی دولت جهت بلند بردن بنیه اقتصادی دولت.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۱:۴۹
Background image

مدیر عمومی توحید عواید ولایتی

هدف وظیفه: تحلیل توحید راپور های تحصیل شده عواید ولایات ماهوار، ربعوار و مقایسه آن با راپور قبلی عایداتی غرض تثبیت کسر و تزئید عواید.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۱:۴۴
Background image

مدیر عمومی ارزیابی و تحلیل عواید

پس منظر اداره ترانسپورت جاده :

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۱:۲۹
Background image

مدیرعمومی نمایندگی ترانسپورت

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام شرکت های ترانسپورتی به منظور رفع نیازمندیهای انتقالاتی، فراهم آوری تسهیلات برای شرکتها و وسایط ترانسپورتی، کنترول و نظارت از جمع آوری عواید ترانسپورتی، تطبیق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۱:۲۵
Background image

مدیرعمومی حواله جات    

مدیرعمومی حواله جات    

Pagination